Menu

Doel van de stichting

De stichting is door de heer W.P. van Eeuwijk opgericht. Sedert twee decennia wordt hij dagelijks geconfronteerd met de praktische problemen, waarmee mensen te maken krijgen die een dwarslaesie hebben. Om de opgedane kennis te delen met anderen is deze stichting in het leven geroepen. Daarnaast heeft de stichting zich ten doel gesteld mensen te ondersteunen. De doelomschrijving is als volgt neergelegd in de statuten:

Het ondersteunen van mensen met een dwarslaesie en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en al hetgeen bevorderlijk is voor verbetering van de leefomgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Daarbij beoogt de stichting het algemeen nut en heeft de stichting geen winstoogmerk.

Kennisoverdracht

De kennis omvat o.a.:

  • Fysiotherapie ter instandhouding van de algemene conditie
  • Ergonomische aanpassingen om dagelijkse handelingen te vereenvoudigen;
  • Geautomatiseerde toepassingen om gebruik te kunnen maken van computers, tablets en telefoon;
  • Wondverzorging (decubitus).

De kennisoverdracht is bedoeld voor o.a. mensen met een dwarslaesie, mantelzorgers, verpleegkundigen en wetenschappelijk onderzoekers.

Ondersteuning

De stichting wenst mensen met een dwarslaesie te ondersteunen met een bijdrage voor:

  • Zorgkosten die niet gedragen worden door de ziektekostenverzekeraars;
  • Ergonomische aanpassingen;
  • Software voor gebruik van computers, tablets en telefoon te optimaliseren.

Tot slot wenst de stichting bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek in de vorm van bestemmingsbudgetten. Deze budgetten dienen door onderzoeksinstellingen op basis van een projectplan te worden ingediend. Het bestuur van de stichting zal op basis van de haar ter beschikking staande middelen haar bijdrage vaststellen. De onderzoeksinstellingen dienen openbaar te rapporteren omtrent de wijze van besteding van de bijdrage en zal de uitkomsten van het onderzoek delen, teneinde de kennisoverdracht verder te vergroten.

Fondsenwerving

De stichting zal middelen verwerven door het werven van donaties. 
De stichting kwalificeert als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI), waardoor giften aan de stichting vrijgesteld zijn van schenkbelasting en aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Bestedingen

Mensen met een dwarslaesie kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten. De bijdrage moet betrekking hebben op in de toekomst te besteden bedragen. De aanvraag dient gespecificeerd te zijn en waar mogelijk nader gedocumenteerd met offerten. Het bestuur zal uitsluitend uitkeringen doen binnen de hiertoe geldende fiscale regelgeving.
Het bestuur van de stichting zal op basis van de haar ter beschikking staande middelen haar bijdrage vaststellen. De aanvrager zal achteraf de verantwoording insturen.

Beheer

Het beheer van de stichting is toevertrouwd aan het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter: W.P. van Eeuwijk
Secretaris: J.A.C.M. Vlaminckx

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Contactgegevens

Stichting Dwarslaesie Limburg
Huiskensstraat 50
5916 PN VENLO
077-3547693
info@dwarslaesie-limburg.nl
RSIN: 859479201
IBAN: NL 07 RABO 0347 6650 98

Verslag en verantwoording

De Stichting Dwarslaesie Limburg is op 13 december 2018 opgericht. In het kalenderjaar 2019 is gebruikt om het beleidsplan nader uit te werken en op basis daarvan de benodigde website te ontwikkelen.

Balans per 31 december 2023

 30 dec. 202330 dec. 2022
    €  € 
Financiële vaste activa   20.000 20.000
   
      
Liquide middelen12.274 52.557
      
    32.27472.557 30 dec. 202330 dec. 2022
     €  € 
Eigen vermogen    
Kapitaal per 1-172.55786.907 
Exploitatieresultaat -40.283-14.350 
      
    32.27472.557


Staat van Baten en Lasten 2023

 20232022
     € 
Baten      
Schenkingen en giften00
      
Lasten      
Giften40.15114.287
Bankkosten   132        63
      
Exploitatieresultaat   -40.283-14.350


Jaarverslag 2023

In 2023 heeft Stichting Dwarslaesie Limburg zich opnieuw ingezet om de levenskwaliteit van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Dit jaar stond in het teken van verschillende belangrijke initiatieven en samenwerkingen.


Ondersteuning en Aankopen

Een van de meest opmerkelijke prestaties van dit jaar was de ondersteuning bij de aanschaf van aangepast vervoer. Dit project was essentieel voor het vergroten van de mobiliteit en onafhankelijkheid van mensen met een dwarslaesie, wat bijdraagt aan hun algehele welzijn en integratie in de maatschappij.
Daarnaast hebben we dit jaar een onderzoeksorganisatie gesteund die zich richt op innovatieve behandelingen zoals elektromagnetische therapie, zuurstoftherapie en roodlichttherapie. Deze therapieën zijn veelbelovend in de bevordering van decubitusgenezing en algemeen welbevinden.


Sponsorloop

Om onze doelstellingen te ondersteunen, hebben we ook de Stichting Rapenburg Race sponsorloop gesteund. Deze loop bracht niet alleen financiële middelen bijeen, maar zorgde ook voor bewustwording en betrokkenheid van de gemeenschap bij onze missie.


Beleidsplan 2023

Het beleidsplan voor 2023 had als kernpunten het completeren van ons bestuur en het werven van sponsoren. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het versterken van ons bestuur team, wat onze operationele en strategische capaciteiten heeft verbeterd. Daarnaast hebben we dit jaar intensief gewerkt aan het leggen van contacten met organisaties die bezig zijn met onderzoek naar de verbetering van de levensomstandigheden van mensen met een dwarslaesie. Door deze samenwerkingen kunnen we nieuwe kennis en innovaties integreren in onze aanpak, wat direct ten goede komt aan onze doelgroep.

Stichting Dwarslaesie Limburg blijft zich onverminderd inzetten voor haar missie en we zijn trots op de stappen die we in 2023 hebben gezet. We kijken uit naar de toekomst en blijven streven naar verbeteringen en innovaties die de levenskwaliteit van mensen met een dwarslaesie verder kunnen bevorderen.
Het bestuur dankt Systemec te Venlo voor de technische realisatie van de website.