Menu

Doel van de stichting

De stichting is door de heer W.P. van Eeuwijk opgericht. Sedert twee decennia wordt hij dagelijks geconfronteerd met de praktische problemen, waarmee mensen te maken krijgen die een dwarslaesie hebben. Om de opgedane kennis te delen met anderen is deze stichting in het leven geroepen. Daarnaast heeft de stichting zich ten doel gesteld mensen te ondersteunen. De doelomschrijving is als volgt neergelegd in de statuten:

Het ondersteunen van mensen met een dwarslaesie en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en al hetgeen bevorderlijk is voor verbetering van de leefomgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Daarbij beoogt de stichting het algemeen nut en heeft de stichting geen winstoogmerk.

Kennisoverdracht

De kennis omvat o.a.:

  • Fysiotherapie ter instandhouding van de algemene conditie
  • Ergonomische aanpassingen om dagelijkse handelingen te vereenvoudigen;
  • Geautomatiseerde toepassingen om gebruik te kunnen maken van computers, tablets en telefoon;
  • Wondverzorging (decubitus).

De kennisoverdracht is bedoeld voor o.a. mensen met een dwarslaesie, mantelzorgers, verpleegkundigen en wetenschappelijk onderzoekers.

Ondersteuning

De stichting wenst mensen met een dwarslaesie te ondersteunen met een bijdrage voor:

  • Zorgkosten die niet gedragen worden door de ziektekostenverzekeraars;
  • Ergonomische aanpassingen;
  • Software voor gebruik van computers, tablets en telefoon te optimaliseren.

Tot slot wenst de stichting bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek in de vorm van bestemmingsbudgetten. Deze budgetten dienen door onderzoeksinstellingen op basis van een projectplan te worden ingediend. Het bestuur van de stichting zal op basis van de haar ter beschikking staande middelen haar bijdrage vaststellen. De onderzoeksinstellingen dienen openbaar te rapporteren omtrent de wijze van besteding van de bijdrage en zal de uitkomsten van het onderzoek delen, teneinde de kennisoverdracht verder te vergroten.

Fondsenwerving

De stichting zal middelen verwerven door het werven van donaties. 
De stichting kwalificeert als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI), waardoor giften aan de stichting vrijgesteld zijn van schenkbelasting en aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Bestedingen

Mensen met een dwarslaesie kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten. De bijdrage moet betrekking hebben op in de toekomst te besteden bedragen. De aanvraag dient gespecificeerd te zijn en waar mogelijk nader gedocumenteerd met offerten. Het bestuur zal uitsluitend uitkeringen doen binnen de hiertoe geldende fiscale regelgeving.
Het bestuur van de stichting zal op basis van de haar ter beschikking staande middelen haar bijdrage vaststellen. De aanvrager zal achteraf de verantwoording insturen.

Beheer

Het beheer van de stichting is toevertrouwd aan het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter: W.P. van Eeuwijk
Secretaris: J.A.C.M. Vlaminckx

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Contactgegevens

Stichting Dwarslaesie Limburg
Huiskensstraat 50
5916 PN VENLO
077-3547693
info@dwarslaesie-limburg.nl
RSIN: 859479201
IBAN: NL 07 RABO 0347 6650 98

Verslag en verantwoording

De Stichting Dwarslaesie Limburg is op 13 december 2018 opgericht. In het kalenderjaar 2019 is gebruikt om het beleidsplan nader uit te werken en op basis daarvan de benodigde website te ontwikkelen.

Balans per 31 december 2022

 30 dec. 202231 dec. 2021
     €  € 
Financiële vaste activa   20.000 20.000
   
      
Liquide middelen 52.557 66.907
      
    72.55786.907 30 dec. 202231 dec. 2021
     €  € 
Eigen vermogen    
Kapitaal86.907 70.031 
Exploitatieresultaat boekjaar-14.350 16.876 
      
    72.55786.907


Staat van Baten en Lasten 2022

20222021
     €  € 
Baten      
Schenkingen    -25.000
      
Lasten      
Giften14.2878.060
Bankkosten           63    64
      
Exploitatieresultaat   -14.350 16.876


Financieel verslag 2022

Stichting Dwarslaesie Limburg heeft in 2022 geen schenkingen ontvangen. De Stichting heeft in 2022 één gift gedaan ter ondersteuning van een experimenteel onderzoek naar trainingsmethoden voor spierstimulatie.

Het bestuur dankt Systemec te Venlo voor de technische realisatie van de website.