Menu

Verslag en verantwoording

De Stichting Dwarslaesie Limburg is op 13 december 2018 opgericht. In het kalenderjaar 2019 is gebruikt om het beleidsplan nader uit te werken en op basis daarvan de benodigde website te ontwikkelen.

De Staat van Baten en Lasten is als volgt weer te geven:

Staat van Baten
en Lasten 2020
20202019
     €  € 
 Baten      
 Schenkingen    70.000100
      
 Lasten      
 Bankkosten           64    5
      
 Exploitatieresultaat   69.936  95


Financieel verslag 2020

Stichting Dwarslaesie Limburg heeft in 2020 twee schenkingen ontvangen. Een schenking betrof aandelen in een vennootschap. Deze aandelen zijn per balansdatum  gewaardeerd tegen de nominale waarde (€ 20.000). Daarnaast heeft ultimo 2020 een schenking in contanten plaatsgevonden ad € 50.000. De Stichting heeft in 2020 geen uitkeringen gedaan.

Het bestuur dankt Systemec te Venlo voor de technische realisatie van de website.