Menu

Verslag en verantwoording

De Stichting Dwarslaesie Limburg is op 13 december 2018 opgericht. In het kalenderjaar 2019 is gebruikt om het beleidsplan nader uit te werken en op basis daarvan de benodigde website te ontwikkelen.

Balans per 31 december 2022

 30 dec. 202231 dec. 2021
     €  € 
Financiële vaste activa   20.000 20.000
   
      
Liquide middelen 52.557 66.907
      
    72.55786.907 30 dec. 202231 dec. 2021
     €  € 
Eigen vermogen    
Kapitaal86.907 70.031 
Exploitatieresultaat boekjaar-14.350 16.876 
      
    72.55786.907


Staat van Baten en Lasten 2022

20222021
     €  € 
Baten      
Schenkingen    -25.000
      
Lasten      
Giften14.2878.060
Bankkosten           63    64
      
Exploitatieresultaat   -14.350 16.876


Financieel verslag 2022

Stichting Dwarslaesie Limburg heeft in 2022 geen schenkingen ontvangen. De Stichting heeft in 2022 één gift gedaan ter ondersteuning van een experimenteel onderzoek naar trainingsmethoden voor spierstimulatie.

Het bestuur dankt Systemec te Venlo voor de technische realisatie van de website.