Menu

Verslag en verantwoording

De Stichting Dwarslaesie Limburg is op 13 december 2018 opgericht. In het kalenderjaar 2019 is gebruikt om het beleidsplan nader uit te werken en op basis daarvan de benodigde website te ontwikkelen.

De Staat van Baten en Lasten is als volgt weer te geven:

Staat van Baten
en Lasten 2021
20212020
     €  € 
 Baten      
 Schenkingen    25.00070.000
      
 Lasten      
 Giften8.060-
 Bankkosten           64    64
      
 Exploitatieresultaat   16.876 69.936


Financieel verslag 2021

Stichting Dwarslaesie Limburg heeft in 2021 één schenking ontvangen ad 25.000. De Stichting heeft in 2021 één gift gedaan ter ondersteuning van een experimenteel onderzoek naar zitmethoden ter voorkoming van decubitus.

Het bestuur dankt Systemec te Venlo voor de technische realisatie van de website.